IBAN račun - Hrvatska konstrukcija računa

Saznajte sve o Hrvatskojh konstrukciji IBAN računa

IBAN teorija

IBAN je međunarodni broj bakovnog računa (eng. International Bank Account Number).

Sukladno odredbama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa (NN 3/11, 135/11) od 1. lipnja 2014. godine IBAN konstrukcija transakcijskih računa obavezan je podatak označavanja transakcijskoga računa platitelja i primatelja plaćanja na nalozima za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija.

   

Hrvatska konstrukcija sastoji se od 21 znamenke i to:

  • HR - Oznaka države po ISO 3166-1 standardu (HR - Republika Hrvatska)
  • Kontrolni broj - 2 znamenke kontrolnog broja
  • Broj banke - 7 znamenki oznake banke
  • Broj računa - 10 znamenke broja računa

Hrvatska konstrukacija IBAN računa 

Konstrukcija IBAN-a je ista za sve vrste računa:

  • Tekuče račune
  • Devizne račune
  • Žiro račune
  • Zaštičene račune

 

Ispravan način prikaza IBAN-a na službenim dokumentima i nalozima za ručnu obradu je grupiranje znamenki po četri u grupi počevši od prve znamenke.

Ispravan prikaz IBAN računa 

    

    

    

Na vrh